;

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy szkoleniowej Instytut Edukacji Zdrowotnej FIO

I. Informacje wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.instytutfio.pl (dalej: Platforma).
 2. Korzystając z Platformy www.instytutfio.pl akceptujesz zasady Regulaminu, który dostępny jest pod adresem: www.instytutfio.pl/terms oraz polityki prywatności www.instytutfio.pl/privacy
 3. Właścicielem platformy www.instytutfio.pl jest Fundacja Insulinooporność –zdrowa dieta i zdrowe życie z siedzibą w Poznaniu, os Armii Krajowej 86/13 61-379 NIP 7822720617 REGON 367623679 KRS 0000683193 reprezentowana przez Dominikę Musiałowską – prezesa zarządu. Dane kontaktowe: [email protected] (dalej: Usługodawca).
 4. Użytkownikiem jest każda osoba, odwiedzająca Platformę lub korzystająca z usług Platformy.
 5. Wszelkie prawa do zawartości platformy www.instytutfio.pl są zastrzeżone.

II. Rodzaj i zakres usług

 1. Za pośrednictwem Platformy Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną. Usługodawca świadczy usługi płatne, których dochód przeznaczony jest na cele statutowe Usługodawcy (statut dostępny www.insulinoopornosc.com/wp-content/uploads/2018/08/Statut-fundacji-IO.pdf ). Na Platformie znajdują się także usługi bezpłatne, za które nie jest pobierana opłaca.
 2. Usługi bezpłatne są oznaczone jako „bezpłatne” i nie zawierają podanej ceny.
 3. W ramach Usług płatnych Użytkownik, po dokonaniu rejestracji, ma możliwość skorzystania z dostępu do wybranego szkolenia on-line w formie wideo i/lub nagrania mp3. Do wybranych szkoleń dołączone są również pliki tekstowe w formacie PDF oraz testy na platformie.
 4. W ramach korzystania Usług bezpłatnych Użytkownik ma możliwość skorzystania z dostępu do wybranego szkolenia on-line po dokonaniu rejestracji.
 5. W skład danego szkolenia wchodzi: możliwość wielokrotnego oglądania wykupionego kursu/szkolenia w ramach dostępnego czasu jaki został przyznany, korzystanie z suportu: [email protected] . Jeśli w opisie Usługi nie ma informacji na temat ograniczeń czasowych do dostępu Szkolenia, oznacza to, że dostęp jest nieograniczony, a Użytkownik ma do niego dostęp przez cały czas posiadania swojego Konta Użytkownika.
 6. Po usunięciu Konta Użytkownika, Użytkownik automatycznie traci dostęp do danego Szkolenia. Ponowny dostęp może otrzymać po utworzeniu nowego Konta Użytkownika i ponownego zakupu Usługi.
 7. Materiał wideo nie może w żadnej formie być pobrany na dysk twardy komputera, a jedynie odtworzony za pomocą playera zamieszczonego na Platformie.
 8. Materiał w pliku PDF dołączony do szkolenia a także e-booki płatne oraz bezpłatne, mogą zostać pobrane na dysk twardy komputera.
 9. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość odpłatnego uzyskania dostępu do zawartości Platformy w postaci treści cyfrowych (dalej Szkolenie).
 10. Założenie Konta Użytkownika jest bezpłatne. Użytkownik dokonuje płatności jedynie przy zakupie Usługi płatnej.
 11. Warunkiem zakupu Szkolenia i uzyskania dostępu do zawartości Platformy www.instytutfio.pl jest założenie przez Użytkownika indywidualnego Konta Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu.
 12. Akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 13. Zarejestrowanymi Użytkownikami (posiadaczami indywidualnego konta użytkownika) mogą być osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 14. Z jednego indywidualnego konta użytkownika korzystać może jedna osoba fizyczna, zabronione jest przekazywanie danych do konta, udostępnianie dostępu do platformy innym osobom niż osoba, na której dane założone zostało konto - w przypadku udostępnienia platformy innym osobom konto użytkownika zostanie zablokowane na stałe bez możliwości odzyskania dostępu do wykupionych treści.
 15. Dostęp do indywidualnego konta Użytkownik uzyskuje poprzez ustanowienie indywidualnego loginu/adresu e-mail oraz hasła zabezpieczającego podczas rejestracji konta.
 16. Do korzystania z Platformy konieczne jest spełnienie podstawowych warunków technicznych. Należy posiadać dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, przeglądarkę internetową, aktywny adres e-mail.
 17. Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu innych urządzeń elektronicznych spełniających powyższe podstawowe warunki techniczne, w tym tabletów i smartfonów.

III. Opłaty

 1. Wszystkie ceny podane na Platformie są cenami brutto, uwzględniają podatek VAT w wysokości 23% wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Cena za Usługę jest podana przy każdym Szkoleniu.
 3. Dochód ze sprzedaży Usług przeznaczony jest na cele statutowe Usługodawcy.
 4. Przy szkoleniach i e-bookach bezpłatnych podana jest informacja, że usługa jest bezpłatna. Oznacza to, że Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów wynikających z korzystania z Usługi.

IV. Zakup dostępu do Szkolenia będącego oryginalną produkcją instytutfio.pl

 1. Zakup dostępu do Szkolenia będącego oryginalną produkcją Fundacji Insulinooporność – zdrowa dieta i zdrowe życie odbywa się poprzez wybranie konkretnego Szkolenia (poprzez kliknięcie w Szkolenie). Po kliknięciu w przycisk "kupuję" Użytkownik zostanie przeniesiony do formularza funkcjonującego w obrębie Platformy, gdzie musi założyć konto, w którym podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę obsługiwaną przez zewnętrznego operatora płatności, celem dokonania płatności za Szkolenie.
 3. Zakup szkolenia jest możliwy 24 godziny na dobę. Ze względu na personalizowany charakter Platformy, nauka może zostać rozpoczęta w dowolnym momencie.
 4. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi zgodnie z opisem Usługi na platformie oraz postanowieniami Regulaminu.
 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24, którego właścicielem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 6. Opłacenie dostępu do szkolenia za pośrednictwem operatora wiąże się z akceptacją regulaminu operatora.
 7. Dostęp do zakupionych Szkoleń aktywowany jest po dokonaniu płatności (zawarciu Umowy).
 8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu Platformy, z którym Użytkownik powinien uprzednio się zapoznać.
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą.

V. Zmiany Cennika

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika.
 2. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.instytutfio.pl lub e-mail.
 3. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej.
 4. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na adres e-mail.

VI. Uprawnienia i zobowiązania Użytkownika

 1. Po zawarciu umowy Użytkownikowi przysługuje prawo do: a) dostępu do Szkolenia, które wykupił; b) otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Szkoleniu w wersji elektronicznej. Certyfikat uczestnictwa wystawiany jest w przypadku szkoleń i kursów, natomiast nie jest wystawiamy w przypadku nagranych rozmów, wywiadów i nagrań w innym charakterze niż szkoleniowe. Certyfikat nie jest wystawiany także w przypadku zakupu lub pobrania bezpłatnego e-booka.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania pozostałych postanowień regulaminu.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały udostępniane mu w ramach uczestnictwa w Szkoleniach na Platformie stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych właściwych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mu materiały i zawartą w nich treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.
 5. W przypadku chęci wykorzystania poza Platformą materiałów, do których Usługodawca posiada prawa autorskie, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca oraz właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikające z tytułu naruszenia praw autorskich.

VII. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi na rzecz Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Platformy w celu prowadzenia prac konserwacyjnych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Użytkownika bądź dostępu do wybranych Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Użytkownika jest zagrożone - np. kiedy istnieje podejrzenie włamania się na Konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Konta Użytkownika, włącznie z usunięciem Konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy, np. gdy Użytkownik: a) wykorzystuje Konto Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem; b) używa lub usiłuje używać Platformy w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem; c) narusza lub usiłuje naruszyć techniczne zabezpieczenia Platformy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów informatycznych Usługodawcy.
 5. Usługodawca jest uprawniony do wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszania Regulaminu. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania lub w przypadku braku złożenia wyjaśnień przez Użytkownika w terminie 3 dni, Usługodawca ma prawo usunąć Konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Wskutek usunięcia Konta Użytkownika z Platformy przez Usługodawcę Użytkownik traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych na jego koncie założonym na Platformie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

VIII. Ochrona praw autorskich

 1. Treści cyfrowe tworzące zawartość Szkoleń są objęte ochroną prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Usługodawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.
 3. Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy i zbada zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Zawiadomienia należy składać na adres: [email protected]

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach: naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
 3. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie na adres [email protected] z adresu e-mail powiązanego z kontem.

X. Reklamacja i gwarancja

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika Platformy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, b) e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja, c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności: www.instytutfio.pl/privacy
 3. Korzystając z usług Platformy Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.

XII. Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Usługodawcę poprzez zamieszczenie informacji na stronie instytutfio.pl lub e-mailem.
 3. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej.
 4. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na adres e-mail.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji na stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku –Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i inne właściwe.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Użytkownicy będący jednocześnie konsumentami, w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego posiadają następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. b. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą. c. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail [email protected]. d. mogą złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 roku.